Med vänlig hälsning

Computer Association J M V

                                               

 

Computer Association JMV , S v e r i g e

Ackreditering inom ERASMUS+

Dataförening JMV med kulturverksamhet 

Computer Associstion JMV bildades 2015

Dataförening JMV är en svensk ideell förening, ändamålet är ideellt.  

Dataföreningens ändamål är kompetensutveckling,kommunikation,inspiration,kulturverksamhet och social inkludering,volontärer, öppen för alla som vill delta i volontärarbete såsom i Sverige och internationellt,etablera kontakt mellan generationerna,bidra till att stärka den individuella sociala nätverk,kulturlivet,IT-samhället och klimatet,läxhjälp,matematik,språkträning,svenska,engelska,integration,etableringsform

Föreläsningsförening

Förkortningen IT kommer från engelskans information technology, som till svenska bäst översätts till informationsteknik. Ofta talar man, även om informationsteknologi. IT är dock mera än en förkortning av informationsteknik eller -teknologi. IT-samhället är egentligen, bara ett annat namn för informationssamhället, men benämningen IT-samhället är nyare och trendigare än informationssamhället.

• aktivt verka för utveckling och användning av IT i samhället

( IT-arkitektur, Datasäkerhet, Nätverk, Olika klasser av datorprogram, MS-Office 365, Microsoft One Drive, Design, Photoshop, Windows, Internet, Datakunskap, Dataspel, LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook och o.s.v.)
• utveckla kontakter,kompetens,läxhjälp(matematik),kulturliv
• främja kunskapsspridning

- Kulturverksamhet-evenemang-musik i alla former, digital foto, bild, konst i alla former. Föreläsningar(Data, Kultur,"Musikdata", Mångfald, Utanförskap, Jämställdhet, Integration, Språk(svenska,engelska), Mobilitet på arbetsmarknaden). Förening är öppen för alla. Föreningen ska uppfylla sitt ändamål att delta och samarbeta  genom, kommunens projektet, EU-projekt, med andra aktörer, organisationer och föreningar, samt realisera det egna  projektet. Vi samarbetar med flera Studieförbund.
Computer Association JMV (Dataförening JMV), består av en förening, juridisk form, med organisationsnummer, bankkonto, egen lokal och tillgång till flera lokaler.Avtal med flera Studieförbund,medlem i Riksförbundet för ideella kulturella föreningar-Kontaktnätet, försäkringsavtal med FORA-Stockholm,samarbete med flera organisationer.

Med vänlig hälsning !

 

 

Computer Association JMV , S w e d e n

Accreditation  ERASMUS+

Computer Association JMV with cultural

Computer Association JMV was formed 2015

Computer Association JMV the purpose is to develop competence,communication,inspiration,cultural activities, cooperation and social to include,volunteers,open for all who wish to participate in volunteering in Sweden and internationally,establish contact across generations,helping to strengthen the individual`s social network,cultural life,IT-society and the climate,a social business,lesson helpful,mathematics,language training,swedish,english,integration,establishment form.

Lecture Association

The acronym IT comes from the word information technology, for Swedish best translated into information technology. Often one speaks, even though information technology. IT is, however, more than an abbreviation of informationtechnology or technology. IT society isreally, just another name for the information society, but the term IT community are newer and trendier than the information society.

• actively promote the development and use of IT in society    
( IT- architecture, Computer Security, Networking,
Various classes of computer programs, MS-Office 365, Microsoft One Drive, Design, Photoshop, Internet, Computer Literacy, Windows, Computer games, LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook and etc. )
• develop contacts,competence,mathematics help,cultural
• dissemination of knowledge

- Cultural events music in all forms, art in all forms. Lectures (Computer, Culture, "Musicdata", Society, Exclusion, Equality, Integration, Language(english,swedish), Mobility on the market /work/). Computer Association JMV, open to all.The association will fulfill its purpose to participate and cooperate through, municipal project, EU projects, with other actors, organizations and associations, as well as realize their own project.
Computer Association JMV (Data Association JMV ),
consists of an association, legal form, corporate, bank account,
private offices and access to several.Agreements with several educational associations,member of the National Association for nonprofit cultural organizations-Kontaktnätet,i
nsurance contract with Fora Stockholm,cooperation with several organizations.

 

 

Best Regards !

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------